نمونه کار طراحی پوستر

پوستر تبلیغاتی فقط نیاز به خلاقیت و جسارت دارد و اگر قوی باشد، احساسات مخاطبان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
کلید اصلی موفقیت یک پوستر تبلیغاتی این است که شما بتوانید یک تناسب بین موضوع، متن، تصاویر و لوگو برقرار کنید.