اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت تروند زعفران قائن
سال  خرداد 1394
دسته بندی نمایشگاه اگروفود
متراژ دقیق 48 متر