اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت تولید داروهای دامی ایران
سال  اردیبهشت 1393
دسته بندی نمایشگاه استان گلستان
متراژ دقیق 60 متر