اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت سبز گیتا
سال  بهمن 1394
دسته بندی نمایشگاه نهاده های تخصصی کشاورزی تهران
متراژ دقیق 36 متر