اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت سبز گیتا
سال  بهمن 1395
دسته بندی نمایشگاه کشاورزی پارک گفتگو
متراژ دقیق 42 متر