اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت سبز گیتا
سال  دی 1393
دسته بندی نمایشگاه نهاده های تخصصی کشاورزی تهران
متراژ دقیق 34 متر