اطلاعات غرفه


نام شرکت صنایع غذایی گلها(دو طبقه)
سال  خرداد 1395
دسته بندی نمایشگاه اگروفود
متراژ دقیق 110 متر