اطلاعات غرفه


نام شرکت صنایع غذایی گلها
سال  خرداد 1394
دسته بندی نمایشگاه اگروفود
متراژ دقیق 128 متر